Rok 2012 w polskim tangu — krótkie podsumowanie

Przed­sta­wia­my nasze subiek­tyw­ne pod­su­mo­wa­nie mija­ją­ce­go roku 2012 w świe­cie pol­skie­go tan­ga. Może i jest to naj­bar­dziej oczy­wi­sty arty­kuł, jaki mogli­śmy napi­sać w przed­dzień Syl­we­stra, ale czyż nie ma się czym chwa­lić? W roku, w któ­rym miał się skoń­czyć świat, prze­tań­czy­li­śmy jak gdy­by nigdy nic oko­ło 3150 milong. Przy śred­nim cza­sie trwa­nia jed­nej, któ­ry sza­cu­je­my na 3 godzi­ny 40 minut, oka­zu­je się, że ambit­ny tan­gu­ero, któ­ry chciał­by prze­tań­czyć każ­dą pol­ską milon­gę, musiał­by poświe­cić na to 481 dni w roku (zakła­da­jąc, że tań­czył­by bez prze­rwy). Duże wyzwa­nie… Do tego powi­nien poru­szać się z pręd­ko­ścią świa­tła pomię­dzy co naj­mniej 20 mia­sta­mi, w któ­rych odby­wa­ły się milon­gi w 2012.

A trze­ba jesz­cze doli­czyć oko­ło 10 festi­wa­li i mara­to­nów, na któ­rych bawi­li­śmy się w tym roku i w przy­bli­że­niu 100 warsz­ta­tów, w któ­rych moż­na było wziąć udział. Wszyst­ko to w śred­niej wiel­ko­ści kra­ju nad Wisłą, dale­ko, dale­ko od Argen­ty­ny…

Tych parę liczb zesta­wi­li­śmy w info­gra­fi­ce przed­sta­wio­nej poni­żej. Zachę­ca­my do dzie­le­nia się nią z dumą!

Podsumowanie roku 2012 w polskim tangu

Dla osób sen­ty­men­tal­nych, a tak­że tych, któ­rzy dopie­ro zaczy­na­ją z tan­giem i nie­ko­niecz­nie orien­tu­ją się w minio­nych wyda­rze­niach, pre­zen­tu­je­my krót­ko wybór kil­ku tan­go­wych moc­nych punk­tów roku 2012. Nie wszyst­ko uda­ło nam się uwzględ­nić, ale z pew­no­ścią war­to się­gnąć pamię­cią do dni, któ­re tu przy­wo­łu­je­my.

Festival Tango de Los Pablos | Łódź, 5 — 8 stycznia

Wspo­mi­na­nie roz­po­czy­na­my łódz­kim festi­wa­lem tan­go nuevo Tan­go de Los Pablos i poka­zem Justy­ny i Andrze­ja:


Nagra­nie: Lecho­sław Hoj­nac­ki

Maraton tanga we Wrocławiu | Wrocław, 13 — 15 kwietnia

W kwiet­niu naj­tward­si tan­gu­eros jak co roku mie­li oka­zję prze­tań­czyć kil­ka­dzie­siąt godzin z rzę­du na mara­to­nie we Wro­cła­wiu:


Zdję­cia: Ela Besow­ska

Wawel Tango | 17 — 20 maja

Póź­ną majów­kę war­to było spę­dzić na kra­kow­skim festi­wa­lu Wawel Tan­go:


Zdję­cia i nagra­nie: mate­ria­ły orga­ni­za­to­rów

Strawberry Tango Maraton | Łódź, 22 — 24 czerwca

Ci, któ­rym zawsze mało tań­ca, mogli wyła­do­wać tro­chę ener­gii w czerw­cu, na kolej­nym tan­go­wym mara­to­nie:


Zdję­cia: Ela Besow­ska

Magia Tanga | Brzeg, 29 czerwca — 1 lipca

Począ­tek waka­cji (jeśli ktoś miał waka­cje…) to tan­go na dzie­dziń­cu zam­ku w Brze­gu:

Nagra­nie: brzegfadoromano1

Popłyń z Tangiem | Jelenia Góra, 22 — 24 sierpnia

Jele­nia Góra gości­ła m. in. pro­jekt Tan­go Brid­ge z Kra­ko­wa:


Nagra­nie: jgfakty.pl

TangoŁódź Festival | Łódź, 20 — 23 września

We wrze­śniu w Łodzi kró­lo­wa­ło tan­go de salon:


Nagra­nie: Mariusz Nagięć, zdję­cia: Ela Besow­ska

Tiempo Para Tango | Szczecin, 16 — 18 listopada

W listo­pa­dzie tan­gu­eros zosta­li hucz­nie przy­ję­ci w Szcze­ci­nie:


Zdję­cia: Krzysz­tof Gołę­biec­ki

Maraton tanga w Krakowie | Kraków, 7 — 9 grudnia

…I wresz­cie w grud­niu tra­fił się trze­ci, „miko­łaj­ko­wy” mara­ton — tym razem w Kra­ko­wie:


Nagra­nie: Sal­sa­Tan­go­Cra­cow

Polski eksport tangowy

Na koniec coś o naszym kul­tu­ro­wym eks­por­cie w 2012 roku: Kasia i Tymo­te­usz zanie­śli wieść o pol­skim tan­gu do ści­słe­go cen­trum tan­ga — dali pokaz w legen­dar­nej La Con­fi­te­ria Ide­al. Na doda­tek tań­cząc go tak­że do nad­wi­ślań­skiej muzy­ki:


Nagra­nie: Tan­go Kra­ków

Selek­cję poka­zów pol­skich par w 2012 roku znaj­dzie­cie na blo­gu Szy­mo­na Fer­fec­kie­go.

Tango rok po roku

Tro­chę tego było, praw­da? Może­my sobie wszy­scy pogra­tu­lo­wać dosko­na­łej orga­ni­za­cji oraz nie­usta­ją­ce­go zapa­łu do tań­ca i muzy­ki. Dzię­ku­je­my Wam za ten rok i wszyst­ko, co zro­bi­li­ście dla pol­skie­go tan­ga — tań­cząc, orga­ni­zu­jąc milon­gi i festi­wa­le, pusz­cza­jąc na nich muzy­kę, zapra­sza­jąc inne pary, dając poka­zy, pisząc, komen­tu­jąc, ucząc… Przy­szły rok nie­wąt­pli­wie będzie nie mniej pra­co­wi­ty — już mamy wpi­sa­ne w nowe kalen­da­rze kil­ka zna­czą­cych dat.

Będą nie­prze­spa­ne noce!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X