Pecha Kucha Warszawa — Polskie Tango Argentyńskie

6. grud­nia wystą­pi­li­śmy na Pecha­Ku­cha Night War­saw, opo­wia­da­jąc o feno­me­nie „pol­skie­go tan­ga argen­tyń­skie­go” — zapra­sza­my do obej­rze­nia wystę­pu!

Pecha Kucha to spo­tka­nia, pod­czas któ­rych mów­cy wygła­sza­ją pre­zen­ta­cje w zgo­dzie z rygo­ry­stycz­ny­mi, ale cie­ka­wy­mi zasa­da­mi:
— każ­da pre­zen­ta­cja musi mieć rów­no 20 slaj­dów
— każ­dy slajd, nie­za­leż­nie od wszyst­kie­go (w szcze­gól­no­ści nie­za­leż­nie od mów­cy), wyświe­tla­ny jest przez rów­no 20 sekund

W efek­cie mów­ca ma do dys­po­zy­cji 6 minut 40 sekund, pod­czas któ­rych Grze­gorz posta­no­wił opo­wie­dzieć o tan­gu argen­tyń­skim w ogól­no­ści, jak i jego histo­rii w Pol­sce. Będzie więc o tym, czym tan­go argen­tyń­skie róż­ni się od innych tań­ców, kie­dy zawę­dro­wa­ło do Pol­ski i jak jego sce­na wyglą­da w naszym kra­ju dzi­siaj. Dowie­cie się, jaką rolę tan­go odgry­wa­ło nad Wisłą w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym, czym było „Tan­go Śmier­ci” w nazi­stow­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych i kto pierw­szy raz zaśpie­wał „Chry­zan­te­my Zło­ci­ste”. A tak­że dla­cze­go Mie­czy­sław Fogg pew­ne­go wie­czo­ra zde­cy­do­wał się ucie­kać przed ówcze­snym amba­sa­do­rem Argen­ty­ny w Pol­sce…

Po klik­nię­ciu w link zoba­czy­cie pre­zen­ta­cję; pro­po­nu­je­my szyb­ko ?prze­kart­ko­wać? 20 slaj­dów i obej­rzeć peł­ne nagra­nie wystę­pu (wideo) dostęp­ne na koń­cu.

Pecha Kucha

Być może zauwa­ży­cie, że — w związ­ku z małym nie­po­ro­zu­mie­niem — czcion­ka, któ­ra wystą­pi­ła na wcze­śniej­szych slaj­dach jest inna niż ta, któ­ra była widocz­na na nich pod­czas wystę­pu na żywo. Sta­ło się, wypa­dek przy pra­cy (któ­ry nie­ste­ty dopro­wa­dził do wyświe­tle­nia małych liter tam, gdzie powin­ny być wiel­kie; Fog­gu, wybacz!).

W pre­zen­ta­cji uży­li­śmy zdjęć Eli Besow­skiej (picasaweb.google.com/Kleksy3) i Macie­ja Bryń­skie­go (brynski.pl), dzię­ki któ­rym w tym tak ogra­ni­czo­nym cza­sie mogli­śmy choć tro­chę oddać kli­mat współ­cze­sne­go tan­ga tań­czo­ne­go nad Wisłą.

Zapra­sza­my do oglą­da­nia i uczest­nic­twa w wie­czo­rach Pecha Kucha, któ­re są zara­zem świet­ną roz­ryw­ką i oka­zją do pozna­nia napraw­dę, napraw­dę, napraw­dę cie­ka­wych ludzi!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X