11 grudnia — Dzień Tanga Argentyńskiego

11 grud­nia to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Tan­ga Argen­tyń­skie­go. Data jest nie­przy­pad­ko­wa — tego dnia przy­pa­da­ją rocz­ni­ce uro­dzin Car­lo­sa Gar­de­la i Julio de Caro, dwóch arty­stów, któ­rzy jak mało kto przy­czy­ni­li się do roz­kwi­tu i popu­lar­no­ści tan­ga w Argen­ty­nie i na świe­cie.

Cała histo­ria podob­no wyglą­da­ła tak: 11 grud­nia 1965 roku Ben Molar szedł na uro­dzi­ny Julio de Caro, gdy zorien­to­wał się, że tego same­go dnia przy­pa­da rocz­ni­ca naro­dzin Car­lo­sa Gar­de­la. Nie­trud­no było sko­ja­rzyć fak­ty i zauwa­żyć, że data „ma moc” — jeden dzień oka­zał się łączyć naj­słyn­niej­sze­go śpie­wa­ka w histo­rii tan­ga i jed­ne­go z naj­bar­dziej zasłu­żo­nych dla gatun­ku muzy­ków.

Ben Molar przed­sta­wił swo­ją pro­po­zy­cję usta­no­wie­nia daty naro­do­wym świę­tem tan­ga odpo­wied­nim wła­dzom i prze­róż­nym insty­tu­cjom i… cze­kał 11 lat na odpo­wiedź. Po raz kolej­ny oka­za­ło się, że oddol­ne dzia­ła­nia potra­fią być sku­tecz­niej­sze niż pań­stwo­wa biu­ro­kra­cja: Molar zaczął wła­sno­ręcz­nie orga­ni­zo­wać ruch popar­cia dla świę­ta i nagle wszyst­ko zaczę­ło się ukła­dać. 29 listo­pa­da 1977 roku zarząd mia­sta Buenos Aires uznał datę za świę­to; mie­siąc póź­niej świę­to zyska­ło cha­rak­ter ogól­no­na­ro­do­wy, a dziś obcho­dzi je już cały świat.

Tym­cza­sem oddaj­my głos naszym sole­ni­zan­tom:

 
Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X