Tango Piazzolla w Teatrze Rampa (oraz konkurs!)

Tan­ga Asto­ra Piaz­zol­li są gra­ne i tań­czo­ne na całym świe­cie. Wie­lu zna­nych woka­li­stów się­gnę­ło po słyn­ne ?Liber­tan­go?, zamie­nia­jąc je na prze­bo­je muzy­ki roz­ryw­ko­wej. War­szaw­ski Teatr Ram­pa w naj­now­szym spek­ta­klu ?Tan­go Piaz­zol­la? zapre­zen­tu­je 17 utwo­rów Anny Burzyń­skiej do muzy­ki Asto­ra Piaz­zol­li. Czy War­sza­wa zacznie je śpie­wać? Pre­mie­ra już 15 listo­pa­da!

Jeste­śmy wier­ni idei poru­sza­nia życio­wych tema­tów w prze­strze­ni sce­ny, poszu­ki­wa­niu głę­bi prze­żyć kre­owa­nej przez akto­ra posta­ci. Tyl­ko pod­czas spo­tka­nia Akto­ra z Widzem rodzi się praw­dzi­we napię­cie ocze­ki­wa­nia, zachwy­tu, wzru­sze­nia. Ludzie chcą doświad­czać dzi­siaj auten­tycz­nych prze­żyć, a jed­nym z nie­licz­nych miejsc, gdzie jest jesz­cze to moż­li­we, jest wła­śnie teatr. Tan­go jest szcze­gól­nym tań­cem nio­są­cym w sobie ogrom­ny ładu­nek emo­cjo­nal­ny i dla­te­go ma w tym spek­ta­klu szcze­gól­ne zada­nie. Akto­rzy zarów­no przez swo­ją grę jak i taniec prze­ka­zy­wać będą praw­dzi­we emo­cje zwią­za­ne z miło­ścią, bli­sko­ścią tęsk­no­tą, pożą­da­niem. Sie­dem­na­ście poetyc­kich, na nowo odczy­ta­nych utwo­rów Anny Burzyń­skiej, wyko­ny­wa­nych do muzy­ki genial­ne­go kom­po­zy­to­ra zapa­da w ucho i ser­ce.

- Witold Mazur­kie­wicz, reży­ser spek­ta­klu „Tan­go Piaz­zol­la”

Spek­takl „Tan­go Piaz­zol­la” jest insce­ni­za­cją muzycz­no-tanecz­ną opar­tą o utwo­ry tytu­ło­we­go kom­po­zy­to­ra. Reży­se­rzy (Witold Mazur­kie­wicz i Robert Talar­czyk) zapro­si­li do współ­pra­cy akto­rów, któ­rzy nie są pro­fe­sjo­nal­ny­mi tan­ce­rza­mi. Czu­wał nad nimi cho­re­ograf Jakub Grzy­bek:

Sta­ra­łem się wyko­rzy­stać ele­men­ty wszyst­kich moż­li­wych odmian tego tań­ca: od tan­ga sce­nicz­ne­go, poprzez tan­go-wal­ca, ele­men­ty współ­cze­snej odmia­ny tan­ga nuevo, po kla­sycz­ny styl tan­ga ?de salon? tań­czo­ny w for­mie użyt­ko­wej przez ludzi na całym świe­cie. Wyzwa­niem oka­za­ły się momen­ty, gdzie tan­ga uży­to do wykre­owa­nia scen sek­su czy sce­ny bój­ki. To, co wyróż­nia tę tech­ni­kę tań­ca to nie tyl­ko pre­cy­zja jaką muszą się wyka­zać akto­rzy, ale tak­że ogrom poświę­co­nej pra­cy — by ruch, czy kon­takt pomię­dzy tań­czą­cy­mi nie wyglą­dał fał­szy­wie. War­to zazna­czyć, że nie jest to spek­takl tanecz­ny typu „tan­go show”, bowiem cho­re­ogra­fia jedy­nie wzbo­ga­ca dra­ma­tur­gię sztu­ki i zamy­ka w jed­ną klam­rę oglą­da­ną histo­rię, muzy­kę Asto­ra Piaz­zol­li i ukła­dy ruchu sce­nicz­ne­go. Kolej­ną cie­ka­wost­ką jest fakt, że Akto­rzy wystą­pią w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nych butach fir­my Tan­go­Art­Fac­to­ry, wypro­du­ko­wa­nych spe­cjal­nie do tan­ga na „kopy­tach” z Buenos Aires. Są one wyko­na­ne z wło­skich skór i wzbo­ga­co­ne o latek­so­we podusz­ki, któ­re pozwa­la­ją wyko­naw­com tre­no­wać kil­ka godzin dzien­nie.

- Jakub Grzy­bek, cho­re­ograf spek­ta­klu

War­to dodać, że wśród akto­rów wystę­pu­ją zna­ni ze srebr­ne­go ekra­nu Tama­ra Arciuch i Ste­fa­no Ter­raz­zi­no.

Do teatru na insce­ni­za­cję zapra­sza­my 15 (pre­mie­ra) oraz 16, 17, 28, 29 i 30 listo­pa­da, za każ­dym razem o godzi­nie 19.00. Bile­ty moż­na rezer­wo­wać pod nume­rem (22) 679 89 76 bądź adre­sem e‑mail bow@teatr-rampa.pl.

Konkurs

Mamy dla Was dwie dwu­oso­bo­we wej­ściów­ki na pró­bę gene­ral­ną (14 XI) oraz po jed­nym dwu­oso­bo­wym zapro­sze­niu na 28, 29 i 30 listo­pa­da. Jak je zdo­być? Wystar­czy do koń­ca tygo­dnia (4 XI) prze­słać nam swój ory­gi­nal­ny pomysł na zasto­so­wa­nie ban­do­ne­onu (na adres redakcja@tangonuestro.pl). Do cze­go poza grą moż­na wyko­rzy­stać ten instru­ment? Jeśli macie takich pomy­słów wię­cej — może­cie pode­słać kil­ka, a my z waszych pro­po­zy­cji wybie­rze­my jed­ną, któ­rą uzna­my za naj­cie­kaw­szą. Pięć osób, któ­re naj­bar­dziej zaim­po­nu­ją nam swo­ją wyobraź­nią, zosta­nie nagro­dzo­nych.

Do boju!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X