Tango Pasión w Polsce — bilety do wygrania!

Tan­go Pasión to spek­takl już legen­dar­ny, od ponad 25 lat regu­lar­nie wysta­wia­ny tak na Broad­wayu, jak i w Théâr­te des Champs ? Ely­sées oraz innych sce­nach pię­ciu kon­ty­nen­tów. W listo­pa­dzie arty­ści poja­wią się w Pol­sce — wystę­pu­jąc w War­sza­wie, Szcze­ci­nie, Łodzi i Zabrzu.

Tan­go Nuestro obję­ło patro­nat medial­ny nad wyda­rze­niem, w związ­ku z czym może­cie u nas wygrać dar­mo­we bile­ty na każ­dy z czte­rech gra­nych w Pol­sce spek­ta­kli — mamy do roz­da­nia czte­ry podwój­ne zapro­sze­nia!

Tan­go Pasión to świet­ni tan­ce­rze z naj­lep­szych argen­tyń­skich szkół tań­ca, wystę­pu­ją­cy do cho­re­ogra­fii Hec­to­ra Zara­spe, któ­ry w 2004 roku został mia­no­wa­ny Amba­sa­do­rem Kul­tu­ry Buenos Aires, w towa­rzy­stwie muzy­ki gra­nej na żywo przez orkie­strę Sexte­to May­or — lau­re­ata Latin Gram­my Award; muzy­ków gra­ją­cych razem od 1972 roku.

Na spek­takl skła­da­ją się histo­rie miło­sne, poka­za­ne tań­cem i śpie­wem, poważ­nie i prze­śmiew­czo. Na sce­nie obo­wią­zu­je estra­do­wy prze­pych i fan­ta­zja, więc z pew­no­ścią będzie na co patrzeć, choć nie radzi­my powta­rzać tych figur na milon­gach. Zresz­tą, zobacz­cie sami:

Gdzie i kie­dy moż­na obej­rzeć wystę­py gru­py? W Pol­sce spek­ta­kle gra­ne będą w czte­rech mia­stach:

 • 4.11 — War­sza­wa, Sala Kon­gre­so­wa
 • 5.11 ? Szcze­cin, Hala Ope­ry
 • 7.11 ? Łódź, Klub Wytwór­nia
 • 8.11 ? Zabrze, DMiT

Bile­ty moż­na kupić na stro­nach makroconcert.pl, ebilet.pl, ticketpro.pl oraz w salo­nach Empi­ku.

Konkurs!

Jak wspo­mnie­li­śmy wyżej, moż­na rów­nież wygrać zapro­sze­nia na spek­takl w naszym kon­kur­sie.
Jak? Wyma­ga­my jedy­nie (lub aż) kre­atyw­no­ści. Oto histo­ryj­ka do uzu­peł­nie­nia:

Aby wziąć udział w kon­kur­sie, nale­ży do nie­dzie­li (28 X), do godzi­ny 18.00 prze­słać nam (na adres redakcja@tangonuestro.pl) dia­log będą­cy uzu­peł­nie­niem powyż­sze­go komik­su. Nie musi­cie wpi­sy­wać tek­stów w „chmur­ki”, wystar­czy, że prze­śle­cie nam je wypi­sa­ne w mailu (np. ponu­me­ro­wa­ne wg kolej­no­ści, w jakiej mają się poja­wić). Przy­kła­dy dla inspi­ra­cji — żeby przy­wo­łać tyl­ko rodzi­mych twór­ców — moż­na zna­leźć choć­by [tu] i [tu]. Szcze­gól­nie cenio­ny będzie cel­ny humor i tan­go­wy kon­tekst. Nie suge­ruj­cie się wiel­ko­ścią „chmu­rek” — jak będzie trze­ba, powięk­szy­my je (w gra­ni­cach roz­sąd­ku).

W mailu pro­szę napi­sać, na któ­ry spek­takl Tan­go Pasión w Pol­sce chcie­li­by­ście się wybrać. Do wybo­ru są czte­ry mia­sta: War­sza­wa, Szcze­cin, Łódź i Zabrze. W puli jest jed­no podwój­ne zapro­sze­nie na każ­de z tych miast. Stąd, jeśli dzie­sięć osób będzie chęt­nych na bile­ty w mie­ście X, a tyl­ko jed­na w mie­ście Y, to ten ostat­ni uczest­nik wygry­wa wal­ko­we­rem, a „Iksia­rze” muszą poko­nać kon­ku­ren­cję.

Udział w kon­kur­sie ozna­cza zgo­dę na opu­bli­ko­wa­nie prze­sła­nej pra­cy. Pew­nie to zro­bi­my:)

W nie­dzie­lę wie­czo­rem jury w skła­dzie Kin­ga Woja­czek i Grze­gorz Wdo­wiak (czy­li my…) na łamach Tan­go Nuestro ogło­si listę zwy­cięz­ców. Lau­re­aci zosta­ną rów­nież powia­do­mie­ni mailo­wo.

Na koniec raz jesz­cze zapra­sza­my na show Tan­go Pasión i zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie. W koń­cu kto z nas nie jest mistrzem cię­tych dia­lo­gów.…:)

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X