Chór Tanga Argentyńskiego MALENA

W War­sza­wie dzie­je się wie­le rze­czy, mię­dzy inny­mi tan­go­wych. Odby­wa się (pra­wie) nie­zli­czo­na licz­ba milong, prak­tik, kur­sów, warsz­ta­tów itp. Jakież zdzi­wie­nie więc może budzić fakt, że nie było tutaj do tej pory chó­ru, któ­ry śpie­wał­by tan­ga.

Owszem, dzia­ła­ją prze­róż­ne chó­ry, mają napraw­dę zróż­ni­co­wa­ny reper­tu­ar, ale nie było dotąd takie­go, któ­ry zajął­by się prze­bo­ga­tym wprost mate­ria­łem tan­go­wym. A jest prze­cież tyle pięk­nych tang argen­tyń­skich, są też — być może mało zna­ne, ale prze­cież uro­cze ? tan­ga pol­skie, w więk­szo­ści przed­wo­jen­ne.

Aby nad­ro­bić to strasz­ne zanie­dba­nie, niniej­szym powo­łu­je­my do życia Chór Tan­ga Argen­tyń­skie­go MALENA. Pró­by będą odby­wa­ły się od wrze­śnia 2012 r., w każ­dy wto­rek, w godz. 18.30 ? 20.30, w gościn­nych salach Sta­ro­miej­skie­go Domu Kul­tu­ry w War­sza­wie, ul. Rynek Sta­re­go Mia­sta 2.

Przed przy­stą­pie­niem do chó­ru zapra­sza­my na spo­tka­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne z Kie­row­ni­kiem ds. arty­stycz­nych, p. Alek­san­drą Trza­ską.

W spra­wie zapi­sów do chó­ru, ter­mi­nów spo­tkań kwa­li­fi­ka­cyj­nych oraz wszel­kich kwe­stii orga­ni­za­cyj­nych pro­szę kon­tak­to­wać się ze mną:

Moni­ka Kwiat­kow­ska, tel. 604−054−192, m.kwiatkowska05@gmail.com

Zapra­szam ser­decz­nie wszyst­kich, któ­rym tan­go jest bli­skie nie tyl­ko na par­kie­cie.

 

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Monika Kwiatkowska

Z zawodu PR-owiec, z zamiłowania fanka tanga, mieszka w Warszawie, tańczy tango od 8 lat, śpiewa w chórze, lubi limeryki i zieloną herbatę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X