Rozstrzygnięcie konkursu „Tango w Twoim domu”

Festi­wal „Wawel Tan­go” zaczy­na się już jutro, więc czas naj­wyż­szy roz­strzy­gnąć nasz kon­kurs i obda­ro­wać dwie lau­re­at­ki wej­ściów­ka­mi na milon­gi. Przy­po­mi­na­my, że pro­si­li­śmy Was o nad­sy­ła­nie zdjęć pre­zen­tu­ją­cych obec­ność tan­ga w Waszych domach. A oto zwy­cięz­cy:

Ania (otrzy­mu­je wej­ściów­kę na milon­gę sobot­nią), za zdję­cie:

To moje miej­sce pra­cy i roz­ryw­ki i tak jak powin­no się patrzeć na zie­lo­ne, aby ode­rwać wzrok od kom­pu­te­ra, ja patrzę na miłe wspo­mnie­nia zwią­za­ne z tan­giem, kie­dy zaczy­na­łam tań­czyć… Zdję­cie z moim uko­cha­nym nauczy­cie­lem Migu­el Angel Pla na obo­zie tan­go­wym w Raj­gro­dzie, wyjazd na pierw­szy festi­wal w Gdań­sku i tan­go nad naszym pięk­nym morzem Bał­tyc­kim… To były cza­sy 🙂

A Kata­rzy­nę Gabry­luk zapra­sza­my na milon­gę w pią­tek, za foto­gra­fię:

Temat potrak­to­wa­łam dosłow­nie — zdję­cie pocho­dzi z tzw. ‘para­pe­tó­wy’, któ­ra odby­ła się parę dni po prze­pro­wadz­ce. Chcia­łam zacząć od gro­ma­dze­nia na nowym miej­scu dobrych wspo­mnień — więc nie obe­szło się bez tan­go­wej muzy­ki i tan­ga na cud­nie pustej (nie­ume­blo­wa­nej) prze­strze­ni — sąsie­dzi wyba­czą… 🙂

Uczest­ni­kom kon­kur­su dzię­ku­je­my, gra­tu­lu­je­my lau­re­at­kom, a wszyst­kich bez wyjąt­ku zapra­sza­my na roz­po­czy­na­ją­cy się jutro festi­wal Wawel Tan­go!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X