Wawel Tango — majowy tydzień z tangiem w Krakowie

W poło­wie maja wszyst­kie prze­mie­rza­ne tan­go­wym kro­kiem dro­gi pro­wa­dzić będą wprost do Kra­ko­wa, gdzie pię­ta w pię­tę sta­nie obok sie­bie wie­le doświad­czo­nych w tań­cu stóp. Wawel Tan­go to kil­ka dni kon­cer­tów, warsz­ta­tów, poka­zów i milong w pięk­nych salach malow­ni­cze­go mia­sta. Ale po kolei…

Tan­go zazna­czy swo­ją obec­ność w mie­ście już 12go maja, gdy na Ryn­ku Głów­nym pokaz dadzą kra­kow­scy instruk­to­rzy oraz artyst­ka Lilian­na Borow­ska. Aż do 16go maja będzie trwa­ła ?roz­grzew­ka?, pod­czas któ­rej na chęt­nych cze­ka­ją bez­płat­ne lek­cje tan­ga i kul­tu­ral­na roz­ryw­ka (degu­sta­cje, hap­pe­ning, pokaz fil­mów). Noc z 16go na 17go maja to ostat­nia szan­sa, żeby się wyspać, bo w czwar­tek zaczy­na się

Wawel Tango

A zaczy­na się hucz­nie, bo kon­cer­tem Sexte­to Milon­gu­ero — sied­mio­oso­bo­wej (tak, tak — do sek­ste­tu doli­cza­my śpie­wa­ka) orkie­stry z Argen­ty­ny, któ­ra od sze­ściu lat gra tan­go wzo­ru­jąc się na sty­li­sty­ce lat 40-tych. Może niech przed­sta­wią się sami:

Mało? Pod tym lin­kiem wysłu­cha­cie wię­cej. A w Kra­ko­wie będzie­my mie­li oka­zję zatań­czyć na milon­dze z muzy­ką Sexte­to na żywo. Nie będzie to zresz­tą jedy­ny kon­cert w pro­gra­mie.

Trzy kolej­ne dni (pią­tek, sobo­ta i nie­dzie­la) to dar­mo­we milon­gi popo­łu­dnio­we i wie­czor­ne milon­gi z poka­za­mi zagra­nicz­nych gości, a tak­że warsz­ta­ty dla róż­nych pozio­mów zaawan­so­wa­nia i kolej­ne kon­cer­ty. W sali teatral­nej Hote­lu Euro­pej­skie­go, Wil­li Kro­nen­ber­gów i sali balo­wej neo­re­ne­san­so­we­go Pała­cy­ku Klu­bu Ofi­cer­skie­go będzie oka­zja zarów­no tań­czyć same­mu, jak i obej­rzeć zapro­szo­nych maestros, czy­li pary:

Solange Acosta i Max Van de Voorde

aktualni mistrzowie świata w tango escenario

Monica Surubariu i Lucian Stan

Gaia Pisauro i Leandro Furlan

Za kulisami

Wawel Tan­go jest wyda­rze­niem orga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Tan­go Argen­ti­no, a zaini­cjo­wa­nym przez Lucy­nę Beniow­ską (o tym, że Lucy­na ma świ­ra na punk­cie tan­ga, moż­na prze­ko­nać się czy­ta­jąc jej blo­ga), któ­rej poma­ga roz­bu­do­wa­ny zespół. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem obję­ła Amba­sa­da Repu­bli­ki Argen­tyń­skiej oraz pre­zy­dent mia­sta Kra­ko­wa Jacek Maj­chrow­ski. Patro­nat medial­ny obję­ło m. in. Tan­go Nuestro. Zamy­ka­ją­cy Wawel Tan­go kon­cert Ricar­do Scia­ma­rel­la jest jed­no­cze­śnie inau­gu­ra­cją Festi­wa­lu Muzy­ki Argen­tyń­skiej.

Co tu dużo mówić — zapra­sza­my, a zapo­mi­nal­skim będzie­my jesz­cze przy­po­mi­nać. Może uda się prze­my­cić kil­ka nut Puglie­se do Hej­na­łu Mariac­kie­go, a laj­ko­nik zatań­czy choć­by parę kro­ków tan­ga? Nawet jeśli nie, będzie się dzia­ło. Tan­go i Wawel to nie są rze­czy małe.

 
Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X