Pamięci Andrei Misse

Kie­dy Andrea Mis­se i Javier Rodri­gu­ez mie­li dawać pokaz na milon­dze waha­łam się, czy tym razem nie odpu­ścić. Uwiel­biam jak tań­czą, ale od trzech dni mia­łam na zaję­ciach orkę na ugo­rze. W dodat­ku byłam umó­wio­na ze zna­jo­my­mi na innej milon­dze w tym samym cza­sie. I poszłam ze zna­jo­my­mi. Ale nagle w środ­ku milon­gi zebra­łam rze­czy, prze­bra­łam buty i wyle­cia­łam. Nie mogłam spo­koj­nie się bawić, kie­dy wie­dzia­łam że gdzieś tam trwa występ lubia­nej pary.

Wpa­dłam tuż przed poka­zem Andrei i Javie­ra. Tak się cie­szę, że poszłam na ten występ. Byli swo­bod­ni, wese­li, publi­ka sprzy­ja­ją­ca i atmos­fe­ra na milon­dze kipia­ła pozy­tyw­ną ener­gią. Bra­wa były entu­zja­stycz­nie i praw­dzi­wie szcze­re.

Kie­dy dziś zadzwo­nił do mnie zna­jo­my z infor­ma­cją, że Andrea Mis­se zgi­nę­ła w wypad­ku samo­cho­do­wym, nie mogłam uwie­rzyć.

Pamię­tam jej uśmiech na tym wystę­pie. Pamię­tam jej taniec. Jej taniec w mojej wyobraź­ni wciąż tak żywy, tak ŻYWY.
Jej noga w cha­rak­te­ry­stycz­nym ruchu ślicz­nie zadzie­ra­ją­ca się w tył, sto­py zgrab­nie suną­ce po par­kie­cie. To prze­cież nie­moż­li­we, że Andre Mis­se nie żyje.

Na poka­zie odwra­ca­łam się i wymie­nia­łam uwa­gi, za chwi­lę szu­ka­łam cze­goś w toreb­ce.
To miał być ostat­ni występ Andrei, któ­ry widzia­łam.
Powin­nam była chło­nąć każ­dą chwi­lę.
Powin­nam była obser­wo­wać bacz­niej.
Powin­nam była zapa­mię­tać wię­cej.

Powin­nam była…

Śpiesz­my się być z ludź­mi, tak szyb­ko odcho­dzą.

Lucy­na Beniow­skaZafa­scy­no­wało ją tan­go pod­czas podró­ży po Ame­ryce Połu­dnio­wej. Obec­nie tan­go przed­kłada nad sen i pra­cę zawo­do­wą. Na Tan­go Nuestro pro­wa­dzi swój blog o tan­gu — Lucy w Buenos.
Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X