Tango na Festiwalu Gitarowym

New Tango Bridge
Czter­na­sta edy­cja Wro­cław­skie­go Festi­wa­lu Gita­ro­we­go odbę­dzie się w dniach 18–27 listo­pa­da i zdo­mi­nu­je ją muzy­ka hisz­pań­ska i laty­no­ska. W roli gwiaz­dy wystą­pi mistrz fla­men­co ? Paco de Lucía, któ­re­go kon­cert zakoń­czy dzie­sięć festi­wa­lo­wych dni. Dla wiel­bi­cie­li tan­ga szcze­gól­nie inte­re­su­ją­co zapo­wia­da się dzień trze­ci, kie­dy to w Cen­trum Sztu­ki IMPART wystą­pi kra­kow­ska for­ma­cja New Tan­go Brid­ge.

Kon­cert roz­pocz­nie się o godzi­nie 18.00 w nie­dzie­lę 20 listo­pa­da i sta­no­wić będzie nie­zwy­kłe połą­cze­nie muzy­ki, tań­ca i efek­tów wizu­al­nych. Zespół zagra w skła­dzie:

Gościn­nie wystą­pi woka­li­sta Jor­gos Sko­lias, per­ku­sjo­ni­sta Sła­wek Ber­ny, ban­do­ne­oni­sta Chri­stian Ger­ber
oraz tan­ce­rze ? Kasia Czech i Tymo­te­usz Ley. Kon­cer­to­wi towa­rzy­szyć będą reali­za­cje wideo Elwi­ry Woj­tu­nik i Pope­sza Csa­ba Lán­ga.

New Tan­go Brid­ge powsta­ło z inspi­ra­cji twór­czo­ścią Asto­ra Piaz­zol­li i jego Quin­te­to de Tan­go Nuevo. Pro­gram zespo­łu wykra­cza jed­nak poza twór­czość argen­tyń­skie­go mistrza tan­ga, dążąc do syn­te­zy róż­nych tra­dy­cji i śro­do­wisk muzycz­nych, inspi­ru­ją­cych się tan­giem. Dla­te­go wśród utwo­rów wyko­ny­wa­nych przez New Tan­go Brid­ge znaj­du­ją się tan­ga nie tyl­ko Asto­ra Piaz­zol­li, ale i Richar­da Gal­lia­no, pol­skie tan­ga przed­wo­jen­ne i autor­skie kom­po­zy­cje Grze­go­rza Fran­kow­skie­go, w któ­rych odna­leźć moż­na ele­men­ty muzy­ki orien­tal­nej, fla­men­co, nowo­cze­sne­go jaz­zu i elec­tro­tan­go.

New Tan­go Brid­ge
20 listo­pa­da 2011, godz. 18.00
C. S. Impart, ul. Mazo­wiec­ka 17, Wro­cław
Bile­ty: 40−60−90 PLN

Punk­ty sprze­da­ży bile­tów: www.sklep.gitara.wroclaw.pl, www.ticketpro.pl,
OKiS, De?Molika, Empik, Media Markt, Saturn.
Rezer­wa­cja tele­fo­nicz­na + 48 71 718 30 17
Rezer­wa­cja mailo­wa: bilety@gitara.wroclaw.pl

/informacja prasowa/

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X