Radio internetowe — tango w Twoim domu

Tan­go to nie tyl­ko taniec. Taniec to nie tyl­ko ruch. Waż­na jest muzy­ka — to ona daje począ­tek gestom i emo­cjom tań­ca. Pisze­my o tym, gdzie moż­na nauczyć się sta­wiać pierw­sze kro­ki i gdzie one pro­wa­dzą — ale co z nie­zbęd­nym akom­pa­nia­men­tem? Dziś dowie­cie się od nas, jaki jest naj­prost­szy spo­sób na słu­cha­nie tan­ga — za dar­mo, legal­nie i bez rusza­nia się z domu. Na wszyst­ko to bowiem pozwa­la radio inter­ne­to­we.

W Sie­ci moż­na zna­leźć tysią­ce sta­cji o prze­róż­nym pro­fi­lu — czę­sto wąskim i wyraź­nie zary­so­wa­nym. Przej­rze­li­śmy jej zaso­by, żeby przed­sta­wić Wam inter­ne­to­we sta­cje gra­ją­ce tyl­ko lub przede wszyst­kim tan­go. Wystar­czy wejść na odpo­wied­nią stro­nę www i z gło­śni­ków usły­szy­my zna­jo­me ban­do­ne­ony, for­te­pian, skrzyp­ce… I już moż­na ćwi­czyć, tań­czyć — czy po pro­stu słu­chać. Poni­żej kil­ka adre­sów, któ­re z pew­no­ścią war­to odwie­dzić.

1. Rincón del Tango

radio internetowewww.rincondetango.com

Mój oso­bi­sty fawo­ryt. Sta­cja zdo­by­ła moje ser­ce pro­sto­tą — od razu po wej­ściu na stro­nę sły­szy­my muzy­kę (jak na inter­ne­to­we radio — cał­kiem przy­zwo­itej jako­ści). Nie trze­ba nigdzie kli­kać, reje­stro­wać się, roz­glą­dać na boki. Pro­sty odtwa­rzacz na dole stro­ny poin­for­mu­je nas jakiej pio­sen­ki wła­śnie słu­cha­my i pozwo­li dostro­ić gło­śność. I tyle — cała treść Rin­cón del Tan­go jest muzy­ką. Tan­go 24 godzi­ny na dobę, bez dener­wu­ją­cych reklam, bez zbęd­ne­go gada­nia. Dobry przy­kład tego, czym może i powin­no być radio inter­ne­to­we.
Aktu­ali­za­cja: nie­ste­ty, już po opu­bli­ko­wa­niu arty­ku­łu stro­na radia prze­sta­ła funk­cjo­no­wać…

2. TangoCity

radio internetowewww.tangocity.com/radios/

Naj­bo­gat­sze źró­dło muzy­ki z całe­go zesta­wie­nia. Zresz­tą — nie tyl­ko muzy­ki, cała witry­na Tan­go­Ci­ty jest boga­tym źró­dłem wie­dzy o tan­gu. Bar­dzo boga­tym. Zjedź­my w dół stro­ny, a po dro­dze zoba­czy­my ofe­ro­wa­nych 25 sta­cji radia. 25 sta­cji gra­ją­cych tan­go. Elec­tro­tan­go, tan­go fiń­skie, turec­kie, fusión, nuevo, kla­sycz­ne, krót­ko mówiąc — Radios Web exc­lu­si­vas para todos los esti­los tan­gu­eros.

A co pod szczę­śli­wą trzy­nast­ką? Sta­cja trzy­na­sta to… Radio Pol­skie Tan­go! Wci­ska­my play i…

Już zapadł mrok i zda się ode mnie jesteś o krok
Woko­ło błą­dzi mój wzrok, lecz cie­bie nie ma tu…
Akor­dy brzmią, na kla­wia­tu­rze tej ręce me drżą
Jestem zmę­czo­ny tą grą i cze­kam snu

To tan­go jest dla cie­bie
Tobie je gram
To tan­go jest dla cie­bie
Przyjdź, jestem sam

Słu­chaj jak pły­ną, dźwię­czą i giną rymy słów
Muzy­ką gra­ją i powra­ca­ją znów

To tan­go jest dla Cie­bie (…)

Kto to śpie­wał? Łatwo spraw­dzić — na Tan­go­Ci­ty poszcze­gól­ne sta­cje są sztyw­no uło­żo­ny­mi lista­mi pio­se­nek i o każ­dej porze dosta­nie­my to samo, w tej samej kolej­no­ści. Ale prze­cież jest w czym grze­bać…

3. Radiotango Rosario

radio internetowewww.radiotangorosario.com.ar

Podob­nie jak w przy­pad­ku Rin­cón del Tan­go — wystar­czy wejść na stro­nę i pod­krę­cić gło­śni­ki. Tan­go 24 godzi­ny na dobę, 7 dni w tygo­dniu, bez nie­po­trzeb­nych dodat­ków. Rów­nież pole­cam.

4. Radio Tango-Velours

radio internetowetango-velours.fr/Radio

Tym razem sta­cja nada­ją­ca z Fran­cji. Wylą­do­wa­ła w punk­cie czwar­tym ze wzglę­du na słab­szy wygląd stro­ny. A muzy­ka? Włą­czy­łem i sły­szę Piaz­zol­lę, więc wciąż jeste­śmy w tema­cie. Na stro­nie znaj­du­je się rów­nież ramów­ka — po fran­cu­sku, więc rozu­miem tyle, że nad ranem usły­szy­my tan­go élec­tro. Trze­ba się uczyć języ­ków.

5. La 2×4

radio internetowewww.la2x4.com.ar

Niby ?stro­na w budo­wie? — ale gra jak nale­ży. Radio de Tan­go de la Ciu­dad de Buenos Aires nie jest sta­cją czy­sto muzycz­ną, więc może­my tra­fić na wie­ści z regio­nu w regio­nal­nym (hisz­pań­skim) języ­ku, ale to tak­że naj­lep­sze miej­sce do pozna­nia samych źró­deł muzy­ki tan­ga. Poza tym — ład­ne to i pro­ste. Dostęp­ny jest też pro­gram (ramów­ka). Wła­śnie sły­szę jakiś kame­ral­ny kon­cert, tyl­ko nie­wie­le rozu­miem z zapo­wie­dzi. Trze­ba się uczyć języ­ków.

6. Katalogi

Wyżej wymie­nio­ne sta­cje szcze­rze pole­cam — tak­że dla­te­go, że wszyst­kie są pro­ste w obsłu­dze (jeśli w ogó­le wyma­ga­ją jakiej­kol­wiek obsłu­gi). Jeśli komuś wciąż mało, może rozej­rzeć się tak­że w obszer­nych witry­nach kata­lo­gu­ją­cych inter­ne­to­we sta­cje radio­we. Ostrze­gam tyl­ko, że przy­po­mi­na to tro­chę grze­ba­nie w koszu z uży­wa­ną odzie­żą w second-han­dzie — wyma­ga cier­pli­wo­ści i nie gwa­ran­tu­je suk­ce­su. Dwa naj­bar­dziej zna­ne kata­lo­gi to Sho­ut­castLive365.

Shoutcast:

radio internetowewww.shoutcast.com/radio/Tango

Tro­chę tu tan­ga, tro­chę innych gatun­ków. War­to zacząć od WTan­goRadio Inte­rac­ti­va.

Live365:

radio internetowewww.live365.com

Stro­na mimo swo­je­go roz­ma­chu nie zawsze dzia­ła jak nale­ży i nie jest intu­icyj­na. Zde­ter­mi­no­wa­ni powin­ni z pale­ty gatun­ków wybrać ?Latin? i stam­tąd przejść do sek­cji ?Tan­go? z listą pro­po­no­wa­nych sta­cji.

Podsumowując

Wcho­dząc na stro­ny Rin­cón del Tan­go, Tan­go­City, Radio­tango Rosa­rio, Radio Tan­go-Velo­urs czy La 2×4 może­my o dowol­nej porze słu­chać tan­ga argen­tyń­skie­go. Nie­za­leż­nie czy chce­my ćwi­czyć w domu, tań­czyć, czy po pro­stu zanu­rzyć się w muzy­ce, inter­ne­to­we radio­sta­cje z czte­rech stron świa­ta są dostęp­ne dla każ­de­go, kto dys­po­nu­je odpo­wied­nim łączem. Nawet zawę­ża­jąc hory­zont jedy­nie do sta­cji gra­ją­cych tan­go, wciąż mamy z cze­go wybie­rać. Jeśli zna­cie jesz­cze jakieś inte­re­su­ją­ce radio — napisz­cie o nim w komen­ta­rzach pod arty­ku­łem. Ja wra­cam do Rin­cón del Tan­go.

Grze­gorz Wdo­wiakWspół­twór­ca, webma­ster i redak­tor por­ta­lu Tan­go Nuestro. Web deve­lo­per — two­rzy stro­ny i apli­ka­cje inter­ne­to­we. Wresz­cie — pisarz (wciąż) ama­tor. Maniak kom­pu­te­ro­wy i muzycz­ny.

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

8 myśli na temat “Radio internetowe — tango w Twoim domu

 • 30 października 2011 o 11:19
  Permalink

  Pierw­szy link w arty­ku­le (http://www.rincondetango.com/) jest nie­ste­ty już nie­ak­tu­al­ny i są tam tyl­ko rekla­my. Ponie­waż Wasze posty bywa­ją odnaj­dy­wa­ne nie tyl­ko jako new­sy, ale tak­że po wie­lu mie­sią­cach, pro­po­nu­ję zno­we­li­zo­wać treść. Dobre oby­cza­je rodem z blo­gów (np. doda­nie po tytu­le adno­ta­cji [aktu­ali­za­cja: data]) na pew­no wyj­dą Wasze­mu ser­wi­so­wi na korzyść, przy­naj­mniej w przy­pad­kach postów o bar­dziej uni­wer­sal­nej war­to­ści, niż new­sy.

  Odpowiedz
  • identicon
   30 października 2011 o 15:12
   Permalink

   Praw­da — dzię­ku­ję za uwa­gę. Nie­ste­ty, naj­wy­raź­niej twór­cy radia nie prze­dłu­ży­li dome­ny pod któ­rą dzia­ła­ło, czy­li praw­do­po­dob­nie zre­zy­gno­wa­li z pomy­słu. A szko­da…

   Odpowiedz
 • 26 września 2011 o 16:07
  Permalink

  Kto­ra sta­cja gra naj­wie­cej muzy­ki, kto­ra jest gra­na na milon­gach w W‑wie?

  Odpowiedz
  • identicon
   26 września 2011 o 19:50
   Permalink

   Cięż­ko powie­dzieć, jako że sami DJe róż­nie ukła­da­ją swo­je play­li­sty. Może kie­dyś ruszy­my tutaj z wła­snym radiem dla roz­wia­nia takich wąt­pli­wo­ści… Może…

   Odpowiedz
  • identicon
   18 września 2011 o 17:52
   Permalink

   Tak — słusz­na uwa­ga. Nie umie­ści­łem w arty­ku­le, ponie­waż na stro­nie nie ma wbu­do­wa­ne­go odtwa­rza­cza i trze­ba same­mu obsłu­żyć ścią­ga­ny plik ze stru­mie­niem, a chcia­łem poka­zać przede wszyst­kim naj­prost­sze opcje. Nie­mniej — też war­te spraw­dze­nia.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X