Bausch, Kylián, Pastor, Reika… czyli III Dni Sztuki Tańca

III Dni Sztuki Tańca 2011

Festi­wal bale­to­wy już w trak­cie, ale za nami dopie­ro dwa wyda­rze­nia. Spóź­nial­scy nie zoba­czą już na III Dniach Sztu­ki Tań­ca spek­ta­klu Jiřía Kyli­ána Last Touch First oraz wystę­pu Zespo­łu Ludo­we­go Pie­śni i Tań­ca Mazow­sze, któ­ry otwie­rał tego­rocz­ny festi­wal. Ale jest i dobra wia­do­mość — cze­ka nas jesz­cze spo­ro tanecz­nych emo­cji!

W tego­rocz­nych III Dniach Sztu­ki Tań­ca w Teatrze Wiel­kim (12−28 IX 2011) weź­mie udział sześć zespo­łów z Fran­cji, Holan­dii, Nie­miec, Pol­ski i Japo­nii.

Naj­więk­szym wyda­rze­niem będą trzy przed­sta­wie­nia Wup­per­tal Tanz­the­ater z dzie­ła­mi nie­daw­no zmar­łej Piny Bausch: dwu­czę­ścio­wy wie­czór z „Café Mül­ler i Das Früh­ling­sop­fer” (Świę­to wio­sny) oraz jed­na z ostat­nich jej prac „Vol­l­mond” („Księ­życ w peł­ni”) z 2006 roku — prze­sta­wia­ją­ca histo­rię woj­ny płci, dla któ­rej nie­zwy­kłą sce­no­gra­fią sta­je się woda.

Ze sztu­ką Piny Blausch będzie­my mogli spo­tkać się rów­nież w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (18 wrze­śnia) na wyjąt­ko­wym, przed­pre­mie­ro­wym poka­zie fil­mu „Pina”, zre­ali­zo­wa­ne­go w tech­ni­ce 3D przez Wima Wen­der­sa. Pro­jek­cja fil­mu odbę­dzie się w sali Moniusz­ki Teatru Wiel­kie­go i jest czę­ścią pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach Sezo­nu Kul­tu­ry Nad­re­nii i Pół­noc­nej-West­fa­lii w Pol­sce 2011/2012.

Vollmond- Pina Bausch

Orien­tal­nym i nie­zwy­kle ory­gi­nal­nym akcen­tem będzie kame­ral­ny Man­ge­kyo japoń­skiej artyst­ki Reiki, któ­ra stwo­rzy­ła wła­sny styl nazwa­ny Reika­’s Body Expres­sion, łączą­cy naro­do­we inspi­ra­cje z tań­cem współ­cze­snym.

Gospo­da­rze festi­wa­lu, czy­li Pol­ski Balet Naro­do­wy, zapre­zen­tu­ją na sce­nie dwa przed­sta­wie­nia: naj­now­sze dzie­ło Krzysz­to­fa Pasto­ra, balet I przej­dą desz­cze…, inspi­ro­wa­ny muzy­ką Hen­ry­ka Miko­ła­ja Górec­kie­go i poezją Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go oraz pre­mie­rę autor­skiej pra­cy Rober­ta Bon­da­ry — Per­so­na (z muzy­ką Arvo Pär­ta, Paw­ła Szy­mań­skie­go i Aldo­ny Nawroc­kiej).

III Dni Sztu­ki Tań­ca to cyklicz­ne wyda­rze­nie, odby­wa­ją­ce się od trzech lat każ­dej jesie­ni z ini­cja­ty­wy Teatru Wiel­kie­go. W tym roku w dniach 12 — 28 wrze­śnia 2011.

Pro­gram festi­wa­lu

Kin­ga Woja­czek

Dok­to­rant­ka Wydzi­ału Psy­chologii Uni­w­er­sytetu War­szaw­skie­go, z zawo­du ter­apeutka dzie­ci z auty­zmem. Ani­ma­torka pro­jek­tów spo­łecz­nych. Pomysło­daw­czyni i redak­tor Tan­go Nuestro.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X