Tangowe Babie Lato

logo imprezy Babie Lato z tangiem

Tan­go­ki, czy­li Kata­rzy­na Press i Ire­ne­usz Micha­le­wicz z Wro­cła­wia zapra­sza­ją na kolej­ne Tan­go­we Babie Lato w Uro­czy­sku.

Przez czte­ry dni (22−25 wrze­śnia) w Micha­ło­wi­cach nie­da­le­ko Szklar­skiej Porę­by w sta­rym dwor­ku myśliw­skim, wypo­sa­żo­nym w pięk­ną salę balo­wą o drew­nia­nym par­kie­cie warsz­ta­ty będą pro­wa­dzić Gaia Pisau­ro i Lean­dro Fur­lan (Italy/Argentyna)

Organizatorzy zapewniają:

 • 8 godzin warsz­ta­tów pro­wa­dzo­nych przez Gaję i Lean­dro
 • 5 godzin prak­tyk z asy­stą umoż­li­wia­ją­cych utrwa­le­nie mate­ria­łu pod okiem nauczy­cie­li (Kasi i Irka)
 • 3 pięk­ne milon­gi — w tym jed­na z poka­zem
 • 3 noc­le­gi w poko­ju dwu­oso­bo­wym
 • wyży­wie­nie ‑śnia­da­nia, obia­dy, kola­cje od obia­du w czwar­tek do śnia­da­nia w nie­dzie­lę
 • salę do ćwi­czeń
 • pięk­ne oto­cze­nie, las, góry, towa­rzy­stwo i magicz­ną atmos­fe­rę sta­re­go dwor­ku
 • dla znaw­ców — jac­cu­zi na świe­żym powie­trzu

Nauczyciele:

zdjęcie Gai Pisauro i Leandro Furlaninfo ze stro­ny orga­ni­za­to­rów:

Gaia Pisau­ro i Lean­dro Fur­lan pra­cu­ją razem od 2005 roku. Gaia zgłę­bia­ła taj­ni­ki tań­ca kla­sycz­ne­go oraz współ­cze­sne­go w Rzy­mie i Pary­żu. Tan­go argen­tyń­skie odkry­ła w roku 1998. Wie­le razy podró­żo­wa­ła do Buenos Ares, by w koń­cu spo­tkać tam Lean­dro. On wyrósł w Buenos, gdzie uczył się tan­ga (pierw­szy raz zetknął się z nim w La Pla­cie) i gim­na­sty­ki arty­stycz­nej. Dziś obo­je wędru­ją po świe­cie dając poka­zy, naucza­jąc i przy­go­to­wu­jąc muzy­kę na milon­gi.

Ich taniec jest pełen dyna­mi­ki i emo­cji, sta­ra­ją się w nim łączyć ele­men­ty tra­dy­cyj­ne ze współ­cze­sny­mi, tanecz­ny ruch jest impro­wi­zo­wa­ny, spon­ta­nicz­ny i natu­ral­ny.
Lek­cje zwy­kle podzie­lo­ne są na dwie czę­ści: zaczy­na­ją od sku­pie­nia uwa­gi na ele­men­tach tech­nicz­nych by następ­nie przejść do pra­cy nad dyna­mi­ką ruchu i muzy­kal­no­ścią. Naucza­ją łącząc pre­cy­zję i emo­cje, spe­cjal­ny zaś nacisk kła­dą na połą­cze­nie w parze.

Informacje organizacyjne:

Grze­gorz Wdo­wiak

Stu­dent Infor­ma­ty­ki i Eko­no­me­trii oraz Psy­cho­lo­gii Eko­no­micz­nej w ramach MISH UW, geek, pisarz-ama­tor, webde­ve­lo­per, entu­zja­sta. Webma­ster i redak­tor por­ta­lu.

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Kinga Wojaczek

Psycholożka, przedsiębiorca, ani­ma­torka pro­jek­tów społecznych. Pomysło­daw­czyni i redak­tor Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X