Tangowe Babie Lato

zdjęcie Gai Pisauro i Leandro Furlan

logo imprezy Babie Lato z tangiem

Tan­goki, czyli Kata­rzyna Press i Ire­ne­usz Micha­le­wicz z Wro­cła­wia zapra­szają na kolejne Tan­gowe Babie Lato w Uro­czy­sku.

Przez cztery dni (22−25 wrze­śnia) w Micha­ło­wi­cach nie­da­leko Szklar­skiej Poręby w sta­rym dworku myśliw­skim, wypo­sa­żo­nym w piękną salę balową o drew­nia­nym par­kie­cie warsz­taty będą pro­wa­dzić Gaia Pisauro i Lean­dro Fur­lan (Italy/Argentyna)

Orga­ni­za­to­rzy zapewniają:

  • 8 godzin warsz­ta­tów pro­wa­dzo­nych przez Gaję i Leandro
  • 5 godzin prak­tyk z asy­stą umoż­li­wia­ją­cych utrwa­le­nie mate­riału pod okiem nauczy­cieli (Kasi i Irka)
  • 3 piękne milongi — w tym jedna z pokazem
  • 3 noc­legi w pokoju dwuosobowym
  • wyży­wie­nie -śnia­da­nia, obiady, kola­cje od obiadu w czwar­tek do śnia­da­nia w niedzielę
  • salę do ćwiczeń
  • piękne oto­cze­nie, las, góry, towa­rzy­stwo i magiczną atmos­ferę sta­rego dworku
  • dla znaw­ców — jac­cuzi na świe­żym powietrzu

Nauczy­ciele:

zdjęcie Gai Pisauro i Leandro Furlaninfo ze strony organizatorów:

Gaia Pisauro i Lean­dro Fur­lan pra­cują razem od 2005 roku. Gaia zgłę­biała taj­niki tańca kla­sycz­nego oraz współ­cze­snego w Rzy­mie i Paryżu. Tango argen­tyń­skie odkryła w roku 1998. Wiele razy podró­żo­wała do Buenos Ares, by w końcu spo­tkać tam Lean­dro. On wyrósł w Buenos, gdzie uczył się tanga (pierw­szy raz zetknął się z nim w La Pla­cie) i gim­na­styki arty­stycz­nej. Dziś oboje wędrują po świe­cie dając pokazy, naucza­jąc i przy­go­to­wu­jąc muzykę na milongi.

Ich taniec jest pełen dyna­miki i emo­cji, sta­rają się w nim łączyć ele­menty tra­dy­cyjne ze współ­cze­snymi, taneczny ruch jest impro­wi­zo­wany, spon­ta­niczny i natu­ralny.
Lek­cje zwy­kle podzie­lone są na dwie czę­ści: zaczy­nają od sku­pie­nia uwagi na ele­men­tach tech­nicz­nych by następ­nie przejść do pracy nad dyna­miką ruchu i muzy­kal­no­ścią. Nauczają łącząc pre­cy­zję i emo­cje, spe­cjalny zaś nacisk kładą na połą­cze­nie w parze.

Infor­ma­cje organizacyjne:

Grze­gorz Wdowiak

Stu­dent Infor­ma­tyki i Eko­no­me­trii oraz Psy­cho­lo­gii Eko­no­micz­nej w ramach MISH UW, geek, pisarz-amator, webde­ve­lo­per, entu­zja­sta. Webma­ster i redak­tor portalu.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.