TangoŁódź Festiwal — I Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego w Łodzi

Festiwal tanga w Łodzi

Festiwal tanga w Łodzi

Wiel­kimi kro­kami zbliża się naj­więk­sze tego­roczne wyda­rze­nie w świe­cie pol­skiego tanga — I Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Tanga Argen­tyń­skiego w Łodzi Tan­go­Łódź Festi­wal 2011. W dniach 29 wrze­śnia — 2 paź­dzier­nika w cen­trum Pol­ski odbędą się wyjąt­kowe pokazy mistrzów tańca, milongi, warsz­taty, wykłady i imprezy towa­rzy­szące. Sty­lem prze­wod­nim festi­walu jest tango de salon. W tym miej­scu powin­ni­śmy pod­kre­ślić że warto tam być, ale ta uwaga wydaje się zbędna…

Sło­wami współ­or­ga­ni­za­tora, Jakuba Kani:

Tango de salon, taniec argen­tyń­skich przed­mieść, to zupeł­nie inna odmiana tanga niż ta obecna w mediach i w powszech­nej świa­do­mo­ści. Nie zoba­czymy tu róż trzy­ma­nych w zębach, odchy­lo­nych syl­we­tek i potrzą­sa­nia głową. Będzie za to duża dawka roman­ty­zmu, nie­wy­mu­szona ele­gan­cja, pro­stota i kla­syka. Cho­ru­jemy na tango i chcemy nim zarażać.

Na co kon­kret­nie powin­ni­śmy uwa­żać na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­nika w Łodzi, chcąc unik­nąć epi­de­mii tanga?

Pokazy mistrzów tanga argentyńskiego

Nie­wąt­pliwą atrak­cją festi­walu będzie aktywna obec­ność maestros tango de salon, któ­rzy zapre­zen­tują się na poka­zach i popro­wa­dzą warsz­taty. Gośćmi będą Roxana Suárez i Seba­stián Achával, Amanda i Adrian Costa oraz Karin Solana Bren­nan i Chi­che Núñez

Roxana Suárez i Seba­stián Achával

Roxana & Sebastianinfo ze strony organizatorów:

Naj­bar­dziej uzna­wani przed­sta­wi­ciele tzw. mło­dego tango de salon, łączą­cego naj­lep­sze tra­dy­cje z mło­dzień­czą ener­gią i nie­kła­maną pasją. Tań­czą od dziecka, ich styl cechuje lek­kość i ele­gan­cja, szyb­kość i pre­cy­zja. Mówią o sobie, iż tań­czą tango, jakie spo­tkać można na milon­gach w Buenos Aires i że naj­waż­niej­sze w tangu są uczu­cia i jakość ruchu. Uty­tu­ło­wani i nagra­dzani (Seba­stian zdo­był w 2005 roku tytuł Mistrza Świata w tangu argen­tyń­skim, Roxana po wygra­nym w 2004 roku castingu na naj­lep­sza młodą tan­cerkę dosko­na­liła swe umie­jęt­no­ści w Tango Sty­les Aca­demy) zapra­szani są na warsz­taty i festi­wale na całym świe­cie, a ich poja­wie­nie się wzbu­dza poru­sze­nie nawet na milon­gach w rodzi­mym Buenos Aires.

Amanda i Adrian Costa

Amanda & Adrian Costainfo ze strony organizatorów:

W swym bar­dzo oso­bi­stym podej­ściu do tanga kładą nacisk na obję­cie i ele­gan­cję, sza­cu­nek dla muzyki, part­nera i innych tań­czą­cych. Ich zda­niem poezja tanga rodzi się w zatrzy­ma­niu. Ogromny wpływ na styl i podej­ście do tanga Adriana i Amandy wywarli wielcy Maestros Jorge Dispari i Maria del Car­men Romero. Dosko­nali nauczy­ciele i filo­zo­fo­wie tanga, zaję­cia z nimi to praw­dziwa uczta dla ciała i ducha.

Karin Solana Bren­nan i Chi­che Núñez

Karin Solana Bren­nan & Chiche Núñezinfo ze strony organizatorów:

Chi­che jest uczniem legen­dar­nego Jose Bra­hem­chy (El Turco), tan­ce­rzem, cho­re­ogra­fem, wyznawcą powsta­łego w latach 40-tych stylu Urqu­iza, cha­rak­te­ry­zu­ją­cego się pro­stotą, nie­wy­mu­szoną ele­gan­cją i osa­dze­niem w muzyce. Karin roz­po­częła edu­ka­cję taneczną jako dzie­się­cio­let­nia dziew­czynka w słyn­nym Teatro Colón w Buenos Aires, od 17 roku życia tań­czyła wraz z Ham­burg Bal­lett na sce­nach całego świata. Oboje są uzna­nymi peda­go­gami, wyzna­ją­cymi motto „taniec cię uszczęśliwi”.

Muzyka

Orqu­esta Tipica EL AFRONTE

Moc­nym akcen­tem będzie występ jede­na­sto­oso­bo­wej argen­tyń­skiej grupy Orqu­esta Tipica EL AFRONTE. Będzie to pierw­szy w Pol­sce występ gra­ją­cej od sied­miu lat orkie­stry, w któ­rej wyko­na­niu usły­szymy zarówno inter­pre­ta­cje kla­sycz­nych tang, jak i autor­skie kom­po­zy­cje. Niżej próbka ich umie­jęt­no­ści — choć nic nie odda ex ante atmos­fery, jaką mogą stwo­rzyć w Fil­har­mo­nii Łódzkiej.

DJe

Na festi­walu nie zabrak­nie rów­nież mię­dzy­na­ro­do­wego składu DJ-ów, uświet­nia­ją­cych milongi. Muzykę pusz­czać będą Frank Seifart, James Bates, Hubert Sie­ver­ding i Adrian Lewandowski.

Milongi

Oczy­wi­ście cho­dzi o taniec. Każdy dzień festi­walu zwień­czony będzie milongą w jed­nym z kli­ma­tycz­nych punk­tów Łodzi — poni­żej zdję­cia miejsc w któ­rych dane nam będzie tańczyć:

Wie­dza i umiejętności

Festi­wal będzie dosko­nałą oka­zją na pod­szli­fo­wa­nie swo­ich umie­jęt­no­ści tanecz­nych. Wyżej wymie­nieni mistrzo­wie tanga popro­wa­dzą kilka róż­nych warsz­ta­tów — pełne infor­ma­cje tutaj.

Będzie można także usiąść, odpo­cząć i posłu­chać o kul­tu­rze tanga — o jego histo­rii opo­wie Jan Woźniak.

Więc…

…Jedziemy! A wcze­śniej jesz­cze doko­nu­jemy rezer­wa­cji (korzy­sta­jąc z oka­zji na zniżki) i odwie­dzamy stronę organizatorów:

tangolodz.pl

Ape­lu­jemy o roz­ważne sta­wia­nie kro­ków i szczo­dry odpo­czy­nek — nie dajmy się kon­tu­zjom i spo­tkajmy wszy­scy w Łodzi!

Grze­gorz Wdo­wiak

Współ­twórca, webma­ster i redak­tor por­talu Tango Nuestro. Web deve­lo­per — two­rzy strony i apli­ka­cje inter­ne­towe. Wresz­cie — pisarz (wciąż) ama­tor. Maniak kom­pu­te­rowy i muzyczny.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.