Tango w cieniu praskich kamienic

W nie­dziel­ne popo­łu­dnie — aż do pięk­ne­go pół­księ­ży­ca na nie­bie ? w stud­ni kamie­ni­cy Brze­ska 18 w War­sza­wie zago­ści­ło tan­go. W ramach świę­ta war­szaw­skiej Pra­gi ? pod hasłem Ząb­kow­ska KUL­mi­xTU­RA i auspi­cja­mi Urzę­du Mia­sta oraz licz­nych spon­so­rów w oko­li­cach prze­sław­ne­go Baza­ru Różyc­kie­go odbył się festyn pro­mu­ją­cy — cha­rak­te­ry­stycz­ną dla oko­li­cy — wie­lo­kul­tu­ro­wość.

Dla naszej spo­łecz­no­ści waż­ne było tan­go.

W nie­praw­do­po­dob­nie pięk­nej sce­ne­rii zruj­no­wa­nej kamie­ni­cy przy ul. Brze­skiej 18, gdzie tabli­czek infor­mu­ją­cych o spa­da­ją­cych frag­men­tach murów nikt nie brał poważ­nie i gdzie mimo tego zagro­że­nia poja­wi­ło się oko­ło 50 tan­ge­ros z wie­lu miast Pol­ski w towa­rzy­stwie nie mniej niż tysią­ca zain­te­re­so­wa­nych war­sza­wia­ków, odby­ła się nie­co­dzien­na milon­ga. Jak wyglą­da­ła — może­cie zoba­czyć na zdję­ciach Eli Besow­skiej i Alek­san­dra Kuź­mi­cza. Ale atmos­fe­ry wie­czo­ru nikt nie jest w sta­nie odtwo­rzyć. Zapa­mię­ta­ją ją tyl­ko ci, któ­rzy doświad­czy­li jej oso­bi­ście.

Milon­gę zor­ga­ni­zo­wa­li Edy­ta Jaro­sze­wicz i Michał Czar­niak, muzy­kę przy­go­to­wał i cie­ka­wie o niej opo­wia­dał Jacek Mazur­kie­wicz, poka­zy dali nasi Nawie­dze­ni a sztu­ki pla­stycz­ne zwią­za­ne z tan­giem , w tym obra­zy i książ­kę Emo­cje Tan­ga pro­mo­wał autor Tade­usz Dęb­ski. Tak nie­zwy­kła impre­za moc­no roz­pro­pa­go­wa­ła kul­tu­rę tan­ga wśród miesz­kań­ców War­sza­wy. Szko­da tyl­ko, że nauczy­cie­le i szko­ły tan­ga nie przy­go­to­wa­li ulo­tek rekla­mo­wych, bo wie­le osób pyta­ło o kon­takt z instruk­to­ra­mi.

A zatem do zoba­cze­nia za rok, bo orga­ni­za­to­rzy obie­cu­ją popra­wi­ny. Tym­cza­sem pro­po­nu­je­my obej­rzeć wybra­ne zdję­cia z gale­rii Eli Besow­skiej oraz Alek­san­dra Kuź­mi­cza:

/aa/

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X