Startujemy!

Nowy por­tal o tangu w Polsce

Mamy przy­jem­ność zapro­sić Was na nowy por­tal o tangu w Pol­sce — Tango Nuestro. Naszym celem jest stwo­rze­nie miej­sca, w któ­rym każda osoba zain­te­re­so­wana tan­giem w naszym kraju — nie­za­leż­nie od miej­sca zamiesz­ka­nia czy stop­nia zna­jo­mo­ści tańca — znaj­dzie aktu­alne infor­ma­cje i bie­żące wiadomości.

Co jest

Por­tal jest w trak­cie inten­syw­nego roz­woju, co nie zna­czy że jesz­cze nie warto z niego korzy­stać. Zapra­szamy do zwie­dza­nia poszcze­gól­nych sekcji:

Newsy
Wyda­rze­nia ze świata tanga: festi­wale, warsz­taty, repor­taże, wszystko co może zain­te­re­so­wać tań­czą­cych lub chcą­cych tań­czyć tango.

Tan­goTV
Sek­cja w budo­wie — w pla­nach seria fil­mi­ków poświę­co­nych dobrze-wiemy-czemu.

Milongi
Infor­ma­cje o milon­gach w całej Polsce.

Szkoły
Baza instruktorów.

Ogło­sze­nia
Sek­cja dla Was.

Co będzie

Pla­nów i ambi­cji niczym nie ogra­ni­czamy. Przede wszyst­kim zapra­szamy do kon­taktu i współ­pracy — nas jest tylko dwoje, a temat olbrzymi.

Przed nami roz­ru­sza­nie Tan­goTV i stwo­rze­nie zespołu redak­cyj­nego zaj­mu­ją­cego się rela­cjo­no­wa­niem bie­żą­cych wyda­rzeń. Szu­kamy rów­nież patro­nów i osób chęt­nych do pomocy tech­nicz­nej (webde­ve­lo­pe­rzy, gra­ficy, filmowcy-amatorzy, foto­gra­fo­wie). Chcemy żeby ten por­tal był wspólną plat­formą wymiany infor­ma­cji, więc jego treść i jakość zależy od nas wszyst­kich. A poten­cjał jest niemały…

Krótko mówiąc…

..zapra­szamy do korzy­sta­nia z por­talu Tango Nuestro!

Z naj­ser­decz­niej­szymi pozdro­wie­niami — Kinga Woja­czek i Grze­gorz Wdowiak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.